Explore Transifex

Canvas LMS

Dự án dịch file ngôn ngữ tiếng Việt của hệ thống Canvas LMS phục vụ cộng đồng học trực tuyến Việt Nam. https://github.com/vietdungiitb/canvas-lms-vietnamese-language-translation

Spread the word
2 Languages

Vietnamese (Viet Nam)

98%

Tajik

50%